PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vzhľadom na mnohé príležitosti a riziká predstavované Internetom sme vypracovali niekoľko rámcových podmienok ako pre Vašu, tak i pre našu ochranu, a žiadame Vás o ich dodržovanie.

1. Osobné údaje

Čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, zoznámte sa, prosím, s našou Politikou ochrany súkromia.

2. Aktualizácia podmienok používania

Kvôli neustálym technickým a právnym inováciám musíme z času na čas meniť alebo aktualizovať existujúce podmienky používania. Skontrolujte, prosím, vždy predtým, než použijete našu webovú stránku, kedy bola zaznamenaná posledná verzia podmienok na webovú stránku. Najnovší záznam bol v apríli 2013.

3. Autorské právo, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva

Celý obsah našej webovej stránky, vrátane textov, obrázkov, grafických znázornení, audio a video súborov, je, ak to nie je výslovne uvedené inak, autorskoprávne chránený. Tento autorskoprávne chránený obsah môže byť bez nášho výslovného dovolenia využitý iba pre osobné potreby fyzických osôb, ktoré tým nesledujú dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Akékoľvek zmeny, preklady, úpravy či spracovanie uvedeného obsahu však vždy vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Beiersdorf AG.

Nepovolené používanie či zneužívanie akejkoľvek registrovanej ochrannej známky či loga spol. Beiersdorf AG je zakázané.

Vezmite, prosím, na vedomie, že zásah do našich autorských práv či iných práv duševného vlastníctva môže mať občianskoprávne či trestnoprávne následky.

4. Vylúčenie zodpovednosti
 
Táto webová stránka je určená pre osoby s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky a riadi sa platnými zákonmi Slovenskej republiky. Materiály obsiahnuté na tejto stránke týkajúce sa výrobkov či služieb, alebo akékoľvek iné informácie, nesmú byť používané mimo vyššie uvedenej jurisdikcie.

Vynaložili sme maximálne úsilie pri zostavovaní a overovaní údajov, ktoré sú obsahom týchto stránok. Bohužiaľ však nemôžeme garantovať ich dokonalú aktuálnosť, presnosť či úplnosť.

Tieto webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na stránky prevádzkované tretími osobami. Spoločnosti Beiersdorf AG nie je známy obsah uvedených stránok a nemôže teda prevziať zodpovednosť za súlad týchto stránok s právnymi predpismi. Napriek tomu však spoločnosť Beiersdorf AG odstráni akýkoľvek odkaz či informáciu, ak sa dozvie preukazne o tom, že v súvislosti s ňou dochádza k porušovaniu platných zákonov.

Účelom tejto stránky je poskytovať informácie všeobecného charakteru a v žiadnom prípade preto nemôže nahradiť medicínske či inak odborné informácie. Ak chcete získať takéto odborné informácie, kontaktujte, prosím, svojho lekára. Beiersdorf AG nemôže prijať zodpovednosť za akékoľvek činnosti vykonávané na základe informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach.

Používanie tejto webovej stránky a sťahovanie dát z nej sa deje čisto na riziko užívateľa. Spoločnosť Beiersdorf AG nemôže prevziať zodpovednosť za akúkoľvek škodu, týkajúcu sa najmä užívateľových súborov, hardvéru a/alebo softvéru, ku ktorej dôjde v dôsledku užívania týchto stránok. Tým však nie je vylúčená zodpovednosť za konanie v úmysle či hrubú nedbalosť.

5. Záverečné ustanovenia

V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok ukáže byť protiprávnym, neplatným či nevynútiteľným, nie je tým dotknutá platnosť a vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia.

Ak chcete nahlásiť akýkoľvek protiprávny obsah na našich webových stránkach, neváhajte nás kontaktovať.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Nemecko
Telefón: +49 (0)40 - 4909- 0         

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
so sídlom Bratislava 1, Riznerova 5
spoločnosť zapísaná v  Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I.
IČO: 31 380 824